deklaracia_chlen54_al1_ZMDT_vyzduhoplavatelno_sredstvo