Декларация+по+чл.+22г,+ал.+7+от+ЗДДФЛ+за+ползване+на+данъчно+облекчение+за+деца+с+увреждания+за+2022+г.