Постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

Постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 22 МАРТ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната,
приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
(обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. изпълняват длъжности като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места.“
§ 2. В чл. 8, ал. 1 се създава изречение второ: „Заповедта може да се създава и като електронен документ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
§ 3. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т. 8 думите „необходимостта и“ се заличават.
 2. Създава се т. 10:
  „10. необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.“
  § 4. В чл. 10 ал. 2 се отменя.
  § 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
 3. В ал. 1 думите „най-икономичния режим на движение“ се заменят с „комбиниран режим на движение (градско и извънградско)“.
 4. В ал. 2 думите „републиканската пътна“ се заменят с „пътната“.
  § 6. Член 14 се отменя.
  § 7. В чл. 18 изречение първо се изменя така:
  „На командированите за повече от 1 месец се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски.“
  § 8. В чл. 19, ал. 1 числото „20“ се заменя с „40“.
  § 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
 5. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера по чл. 19, ал. 1.“
 6. Алинея 2 се отменя.
  § 10. В чл. 23 думите „или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство“ се заличават.
  § 11. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. Не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката.“
  § 12. Член 28 се отменя.
  § 13. Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. Бюджетните организации изплащат командировъчни пари в размерите, определени съгласно наредбата, и в рамките на утвърдените им за тази цел средства с бюджетите и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз за съответната година.“
  § 14. В чл. 32 т. 3 се изменя така:
  „3. сметка за дължимите пътни, дневни и квартирни пари или авансов отчет, когато преди заминаването е получен служебен аванс, към която се прилагат документи за извършени разходи:
  а) документ за платените пари за нощуване; размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия; утвърденият размер може да бъде по-голям от първоначално определения със заповедта за командировката;
  б) билет или друг документ, удостоверяващ извършените пътни разходи; билетът или протоколът за самолетен билет, и/или бордната карта се представят, когато пътуването е извършено със самолет.“
  § 15. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
 7. В § 2 думите „чл. 215“ се заменят с „чл. 215, ал. 1“.
 8. Параграф 4 се изменя така:
  „§ 4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност.“
 9. Създава се § 6:
  „§ 6. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява по компетентност от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националната агенция за приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция.“
  Министър-председател: Гълъб Донев
  За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
Още в Новини (9 от 43 )


В ДВ. бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвано Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за ...