Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 22 МАРТ 2023 Г.

за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,
приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г. и бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:

„(1) Средствата за командировки и специализации в чужбина за ведомствата, чиито ръководители са разпоредители с бюджет, се определят при утвърждаване на бюджетите им за съответната година.“

§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 11 думите „или предприятието“ се заличават.

§ 3. В чл. 16 ал. 4 се отменя.

§ 4. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:

„(2) Ръководителите на ведомства и предприятия в случай на необходимост могат да изплащат квартирни пари по фактически размери.“

§ 5. В чл. 18 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

(2) Средствата за междуградски транспорт се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка.“

§ 6. В чл. 37 ал. 5 се отменя.

§ 7. В чл. 43, в ал. 1 и 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.

§ 8. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството“ се заменят с „§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството“.

§ 9. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 215“ се заменят с „чл. 215, ал. 1“.

§ 10. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 7. Министърът на транспорта и съобщенията дава указания по прилагането на раздел IV.“

§ 11. Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„Приложение № 2

към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби

Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари

№ по редСтранаПредложение за актуализация
ВалутаДневни париКвартирни пари до
 Европейски съюз   
1.Австрияевро56207
2.Белгияевро56207
3.Германияевро56207
4.Гърцияевро43159
5.Данияевро56207
6.Естонияевро44163
7.Ирландияевро50187
8.Испанияевро47176
9.Италияевро54201
10.Кипъревро53197
11.Латвияевро40148
12.Литваевро54199
13.Люксембургевро56207
14.Малтаевро46169
15.Нидерландияевро56207
16.Полшаевро47174
17.Португалияевро46172
18.Румънияевро46170
19.Словакияевро39144
20.Словенияевро48179
21.Унгарияевро39145
22.Финландияевро56207
23.Францияевро56207
24.Хърватияевро41151
25.Чехияевро47175
26.Швецияевро56207
 Други страниевро56207
 Европа   
1.Албанияевро39144
2.Беларусевро39144
3.Босна и Херцеговинаевро39144
4.Великобританияевро59205
5.Гибралтаревро59221
6.Исландияевро59221
7.Косовоевро39144
8.Лихтенщайневро59221
9.Молдоваевро39144
10.Монакоевро56207
11.Норвегияевро59236
12.Република Северна Македонияевро39144
13.Русияевро39144
14.Сан Мариноевро59221
15.Сърбияевро39144
16.Украйнаевро39144
17.Черна гораевро39144
18.Швейцарияевро87246
Други страниевро50181
 Азия и Близък изток   
1.Азербайджаневро39144
2.Арменияевро39144
3.Афганистаневро39144
4.Бангладешевро39144
5.Виетнамевро39144
6.Грузияевро39144
7.Израелевро55175
8.Индияевро39144
9.Индонезияевро39144
10.Иракевро39144
11.Ираневро39144
12.Йеменевро39144
13.Йорданияевро39144
14.Казахстаневро39144
15.Киргизстаневро39144
16.Китайевро39144
17.КНДРевро39144
18.Кореяевро50196
19.Кувейтевро55196
20.Ливаневро39144
21.Малайзияевро39144
22.Монголияевро39144
23.Обединени арабски емирстваевро50175
24.Пакистаневро39144
25.Саудитска Арабияевро50175
26.Сингапуревро50175
27.Сирияевро39144
28.Таджикистаневро39144
29.Туркменистаневро39144
30.Турцияевро39144
31.Узбекистаневро39144
32.Японияевро59194
Други страниевро42153
 Африка   
1.Алжиревро42125
2.Анголаевро42104
3.Ганаевро37125
4.ДР Конгоевро37125
5.Египетевро37104
6.Етиопияевро37104
7.Зимбабвеевро37125
8.Кенияевро37104
9.Кот д`Ивоаревро37125
10.Либияевро37125
11.Малиевро37104
12.Марокоевро36154
13.Мозамбикевро37115
14.Нигерияевро37115
15.Тунисевро37104
16.ЮАРевро37115
Други страниевро37117
 Северна Америка   
1.Канадаевро58186
2.Мексикоевро53176
3.САЩевро58237
Други страниевро57200
 Централна и Южна Америка
1.Аржентинаевро39144
2.Бразилияевро39144
3.Колумбияевро39144
4.Кубаевро58237
5.Никарагуаевро39144
6.Перуевро39144
7.Чилиевро39144
Други страниевро42157
 Австралия,Нова Зеландия и Океания
1.Австралияевро64239
2.Нова Зеландияевро53197
Други страниевро59218

Министър-председател: Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров

Още в Новини (8 от 43 )


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 22 МАРТ 2023 Г.за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната,приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от ...