Практически курсове по счетоводство

Счетоводна кантора “Акаунт БГ “ЕООД предлага индивидуални курсове и курсове в група с до 3-ма човека по практическо счетоводство и ТРЗ.

Ново: От 01.01.2024г. предлагаме и обучение със складов софтуер!

Обучението по практическо счетоводство е подходящо за начинаещи счетоводители без практически опит, които искат да започнат работа като оперативен счетоводител и за собственици на малки и средни фирми, които желаят да получат финансови знания и грамотност, полезни при управлението на бизнеса.

Ще бъде разгледана и практикувана счетоводната отчетност на фирми със стопанска и нестопанска дейност,  регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС. Това включва:

 • осчетоводяване на реални първични и вторични счетоводни документи;
 • попълване и осчетоводяване на фактури за покупки и продажби;
 • изготвяне на справки-декларации по ЗДДС;
 • амортизационни планове на дълготрайни активи;
 • завеждане и изписване на складови наличности;
 • завеждане и изписване на продукция;
 • отчитане плащания в брой и по банков път;
 • осчетоводяване на заплати;
 • анализ на счетоводни справки

Практическото обучение по Труд и работна заплата включва:

 • Практическа работа  с компютърен софтуер по счетоводство и ТРЗ;
 • Видове трудови и граждански договори. Регистрация в НАП, срокове;
 • Работно време, почивки и отпуск – видове, начисляване и изчисляване и отчитане на извънреден труд;
 • Изготвяне на трудов договор, длъжностна характеристика. Необходими документи при оформяне на трудово досие;
 • Видове инструктажни книги, попълване и издаване на служебни бележки;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации. Осчетоводяване;
 • Сумирано изчисляване на работното време;
 • Дневник за болнични листове, подаване на болнични по ел.път в НОИ, отчитане на отпуск поради бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, отпуск за бащата при изписване на дете;
 • Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Попълване и връчване на трудова книжка, дневник за издаване на трудови книжки;
 • Прекратяване на трудово правоотношение, подаване на данни към НАП, срокове;
 • Осигурителен доход  – видове. Осигурителни права;
 • Попълване и подаване на декларация 1 и декларация 6, съгласно Наредба Н – 13 от 2019 г.

Продължителност на курс: 40 учебни часа.

Цената на курс изцяло с практическа насоченост за групи до 3-ма човека, изучавали счетоводство е 390 лв.

Цената на  курс с за групи до 3-ма човека с включена освен практика, но и теория на счетоводство е 650 лв.

Цената на индивидуален курс  е 750 лв.

Практическо обучение по работа със складова програма 

По желание към основния пакет или като отделен пакет може да бъде добавено / избрано и практическо обучение и със складов софтуер, което включва:

 • Създаване на номенклатури – стоки, контрагенти, отделни обекти;
 • Работа с доставки, получаване на доставни фактури;
 • Работа с продажби, издаване на приходни фактури;
 • Издаване на кредитни известия за продажби;
 • Сторниране на продажби и доставки; Редакция на документи за доставка и продажба;
 • Работа с режим OSS;
 • Производство на продукция, създаване на рецепти, влагане на материали, продажба на готова продукция;
 • Изготвяне на справки;
 • Връзка между складов и счетоводен софтуер.

Продължителност на модул: 20 учебни часа.

Цена на модул за групи до 3-ма човека: 325 лв.

Цена на модул за индивидуално пбучение: 375лв.

За повече информация и записване можете да се свържете с нас на посочените телефони.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *