Политика за защита на личните данни

Информация за поверителност и защита на личните данни на клиенти на Акаунт БГ

Информация за дружеството
Акаунт БГ („Дружеството” и/или „Администраторът”), регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200818273, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Царица Елеонора ” 9, ет.3, офис 18

Информация за длъжностно лице по защита на данни
Име: Екатерина Дончева
Адрес: гр. София, ул. „Царица Елеонора ” 9, ет.3, офис 18
Имейл: office@accountbg.com
Телефон: 02/4416244

“Акаунт БГ” обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите данни. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Ващите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателства.

1. Какви категории лични данни събираме:

 • Три имена
 • Адрес
 • Телефонни номера
 • Единен граждански номер
 • Адрес на електронна поща
 • Данни за банкови сметки
 • Данни за Ваш пълномощнок – три имена, ЕГН, адерс

2. За какви цели обработваме Вашите лични данни и какво е основанието за предоставянето им

2.1. Ние обработваме личните Ви данни за сключване и изпълнение на договор или при преддоговорни отношения, както и за легитимни интереси на администратора – чл.6, т.1, букви „б” и „е” от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данни)
Дружеството обработва личните Ви данни, посочени по-горе, самостоятелно или в комбинация помежду им:
a) За да ви предоставяме услуги по счетоводно обслужване;
b) Дружеството обработва личните Ви данни за изпълнение на счетоводни, финансови и данъчни консултации;
c) За да изпълняваме доворните и преддоговорните си задължения, а също така и за защита на правата ни, произтичащи както от Общите условия, така и от другите договори, които сключваме с Вас.

Предоставените от Вас лични данни няма да послужат за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Обработката се извършва с цел:

 • установяване самоличността на потребителя
 • установяване самоличността на потребителя при издаване на изходни данни
 • установяване самоличността на потребителя при сключване на договор.
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, предоставяни от дружеството
 • изготвяне и изпращане на фактури за услугите, които предоставяме
 • предоставяне на необходимото Ви цялостно обслужване, с оглед предоставянето на качествени услуги
 • за да събираме дължимите суми за предоставените Ви услуги
 • за осигуряване на всякакво техническо съдействие и поддръжка на предоставяните от нас услуги
 • за да установим и/или предотвратим действия в противоречия с Общите условия за предоставяне на услуги и/или действащата нормативна уредба
 • за да Ви уведомяваме за всички събития, свързани с предоставяните от нас услуги, за изпращане на различни известия и/или уведомления
 • за да Ви информираме за нови възможности и услуги във връзка с предоставяните от нас услуги
 • за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения.

2.2. Дружеството обработва личните Ви данни и за изпълнение на нормативни задължения или за легитимни интереси на трета старна – чл.6, т.1, букви „в” и „е” от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на данни)
Ние обработваме личните Ви данни, включително и данни за изготвяне на сметките Ви за предоставени услуги, за да спазим нормативно установени задължения. Такива задължения, например са:

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и предоставянето на информация на данъчните органи, съобразно изискванията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 • задължения, предвидени в Закона за независимия финансов одит при извършване на одит на Дружеството
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, по дела, производства и преписки, по които Дружеството не е страна, съобразно изискванията на приложимите към съответното производство процесуални норми в Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт.

2.3. Дружеството обработва Ваши данни и въз основа на Вашето съгласие – чл.6, т.1, буква „а” от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данни)
Дружеството използва предоставен с Ваше съгласие адрес на електронна поща за изпращане на електронни фактури, в случай, че сте заявили получаването на такива

3. Категориите на получатели на лични данни извън Дружеството
Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да бъдем сигурни, че необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни са налице и са на необходимото ниво, така че да гарантират сигурността на данните Ви.
Предоставените от Вас лични данни няма да се предават при никакви обстоятелства в трети страни извън Европейския съюз.

Във връзка с посочените по-горе основания за обработка, Дружеството предоставя лични данни на следните категории получатели:

 • Държавни и общински институции
 • Управители на други дружества
 • ИТ доставчици на услуги за създаване и поддържане на системите
 • Органи на съдебната власт и/или административни органи и/или органи на съдебното изпълнение
 • Адвокати
 • Одитори
 • Лицензирани пощенски оператори и лица, предоставящи куриерски услуги
 • Банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас
 • Застрахователи

4. Срок за съхранение на данните
Дружеството осъществява дейността си въз основа на Договор за счетоводно обслужане. Съгласно този договор, при изтичането му ние следва да предадем получените преди и създадените през времето на обслужването бази данни и информация изцяло на собственост на фирмата, с която имаме сключен договор

5. Какви са Вашите права и какъв е редът за упражняването им
5.1. Право на достъп:

Вие имате право да поискате от нас:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват
 • информация за целите на това обработване, за категориите данни за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват
 • предвидения срок, за който ще се съхранят личните ви данни
 • информация за правото Ви в предвидените от закона случаи да изискате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас или да направите възражение срещу такова обработване
 • информация за правото ви на жалба до надзорен орган
 • информация дали Вашите лични данни са обект на автоматизирано обработване

5.2. Право да оттеглите съгласието си:
Вие имате право в случая, когато Ваши данни се обработват въз основа на Вашето съгласие по т. 2.3. от настоящия документ, да оттеглите съгласието си по всяко време, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено

5.3. Право на корекция и право на изтриване
a) Вие имате право, в случай че оттеглите своето съгласие по предходната т. 5.2 от настоящия документ, или в случай че Вашите данни са били обработвани незаконосъобразно или повече не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани, да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно збавяне.
b) Вие имате право, в случай че данните, които обработваме, са непълни и/или грешни, по всяко време да поискате да заличим или коригираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона
В горните случаи, Вие имате право да поискате да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване или коригиране, с изключение на случаите, когато това е не възможно или е свързано с прекомерни усилия.

5.4. Право на възражение:
При наличие на законово основание за това, Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В случай, че възражението Ви е основателно, Вашите лични данни няма повече да бъдат обработвани.

5.5. Право на ограничаване на обработването:
Вие можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, в случай че:

 • оспорвате верността на данните, за срок, в който ни позволява да проверим точността им
 • обработването на данните е неправомерно, но Вие не желаете данниет Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им
 • повече нямаме нужда от тези данни (за целта, за която са събрани), но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси

5.6. Право на преносимост на данни:
Вие имате право да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

5.7. Право на жалба:
Ние се стремим да спазваме стриктно действащото законодателство при предоставянето на нашите услуги. В случай, че имате причина да считате, че е налице някакво нарушение от наша страна, Ви молим да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните, чиито контакти са посочени в началото. Независимо от това, при всяко положение Вие имате право да подадете жалба пред комисията за защита на личните данни (www.kzld.bg), пред регулаторен орган в рамките на Европейския съюз, или да се обърнете към съда.
В случай, че подадете жалба или искане до Дружеството и/или до Длъжностното лице по защита на данните, ние ще разгледаме и ще се произнесем с мотивирано решение в рамките на 14 дни от подаване на Вашата жалба или искане. В случай, че събирането на данни по вашето искане налага ангажирането на по-сериозни ресурси, този срок може да бъде удължен до 30 дни, за което ние ще ви информираме своевременно.