Тук ще намерите новите образци на документи  за 2022г.- декларации, приложения към тях и други , по силата на Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с всички приложения

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  – за доходи от източници в България и от чужбина

Справака за окончателния размер на осигурителния доход

Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея

Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания

Декларация за данъчно облекчение за деца

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ_

Справка за изплатени доходи на физически лижа по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

Справка по чл.73а, ал.5 от ЗДДФЛ за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава-членка на ЕС

Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ.

√  Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ.

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.

Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

Служебна бележка за доходи от източници по чл.35 от ЗДДФЛ.