В приложените по-долу файлове можете да откриете образци на най-важните формуляри по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване:

Списък на Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 01.06.11-прил.4 към Заповед No PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила  промени

Образец на Декларация обр.1 “Данни за осигуреното лице”

Образец на Декларация обр.3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от Републиканския бюджет и други”в сила от 01.01.013г.

Образец на Декларация обр.5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”

Образец на Декларация обр.6 “Дани за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ”

Образец  на Декларация обр.7 “Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от Закона за здравното осигуряване”

Образец  на Декларация обр.8 “Данни за внасяне на осигурителни вноскина основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване”

Образец  на Декларация обр.9″Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване

Протокол (Прил.5 към чл.6 , ал.5 от Наредба No Н-8)

Образец на уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда

Образец на уведомление по чл.123, ал.1 от Кодекса на труда

Придружително писмо за увдомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда

Образец на Трудов договор

Заповед за прекратяване на трудов договор

Образец на Допълнително споразумение към трудов договор по чл.119 от Кодекса на труда

Сметка за изплатени суми и служебна бележка

Отчет на самоосигуряващо се лице по чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ

Сметка за авансов данък на саоосигуряващо се лице

Образец на договор за управление и контрол

Образец на граждански договор

Молба за отпуск

Заповед за отпуск

Дневник за издаване на трудови книжки

Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

Заявление за напускане на страната по чл.40а от Закон за здравното осигуряване

Заявление за завръщане в страната