3k

Решени казуси
Професионално съдействие

Професионално счетоводно обслужване за малък и среден бизнес

Ние ви осигуряваме професионално финансово-счетоводно обслужване и икономически консултации, съгласно спецификата и нуждите на фирмата в сферата на Вашия бизнес.
Съдействали сме на над 3 хиляди компании в няколко страни, в полза на тях и техните служители.
Екатерина Дончева
CEO & Founder

Предлагаме на своите клиенти детайлно отношение, коректност и внимание.

Ние сме млад, но опитен екип от специалисти, с Висше икономическо и юридическо образование, в областта на счетоводното и правно обслужване.

Свържете се с нас
Услуги

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати.

"Акаунт БГ" ЕООД - гр. София е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, регистрирано през 2009г. и спирайки се на нас, Вие ни избирате да изпълняваме функциите на Главен счетоводител на Вашето дружество по силата на чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството.
Счетоводни услуги
Месечно изготвяне и подаване на декларация, дневници за покупки и продажби, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност; Регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност; Възстановяване на ДДС; Пълно съдействие при данъчни и осигурителни ревизии; Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета; Годишно приключване; Изготвяне и представяне на годишни и междинни (ежемесечни или тримесечни) финансови отчети;
Пейрол услуги
Изготвяне на трудови, граждански договори с констативен протокол и договори зa управление и контрол; Изготвяне на длъжностни характеристики; Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ към Национална агенция по приходите (НАП); Изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори; Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения и подаване на данни към НАП; Вписвания и приключване на трудови книжки на работниците и служителите;<br Изготвяне на “Вътрешни правила за работната заплата”; Изготвяне на документи за осигурителен доход УП–2, УП- 3, справки и бележки на работниците и служители; Изготвяне на необходимите документи за  промени на работното време и изчисляване на възнаграждения при удължено, непълно, сумирано работно време, при работа ненормиран работен ден, при нощен и извънреден труд; Изготвяне на графици за работа, присъствени форми за отчитане на работното време; Изготвяне на графици за платен отпуск на работниците и служителите; Изготвяне на ведомости за заплати, реакпитулация, индивидуални фишове за всеки един от служителите на фирмата, платежни нареждания за осигурителни вноски и данък общ доход на служители по трудови, извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица; Подготвяне и подаване на Искане за издаване на Удостоверение за приложимо законодателство А1. Представителство пред НАП; Изготвяне и подаване на заявления за издаване и получаване от името на служителите на европейска здравноосигурителна карта; Изготвяне на сметки за изплатени суми; Изготвяне на декларации за осигурителни данни образец 1 и образец 6 и подаването им към НАП; Регистриране и отчитане на документи за общо заболяване и майчинство и  представянето им в Национален осигурителен институт (НОИ); Изготвяне на тримесечни и годишни статистически отчети; Представителство пред контролни органи на НАП, НОИ и Инспекция по труда. Навременно информиране на Възложителя за всички настъпили промени в нормативната уредба
Данъчни консултации
Консултации във връзка с местни данъци и такси, както и с ДДС ефекти; Консултации във връзка с преобразуване на Търговски дружества в т.ч. сливане, вливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма. Консултации при ликвидация; Консултации по прилагането на Спогодбата за избягване двойното данъчно облагане - СИДДО.
Административни услуги
Счетоводна кантора" Account BG"  ви предлага и допълнителни услуги чрез упълномощено представителство пред: Банкови и кредитни институции; Национална агенция за приходите във връзка с: издаване на Удостоверение за приложимо законодателство А1;-издаване на Удостоверение за местно лице на Република България по смисъла на СИДДО;-съдействие при данъчни проверки, ревизии и др.;-регистрация, дерегистрация по ЗДДС.Национален осигурителен институт във връзка със:-заверяване на осигурителен стаж и осигурителна книжка; -съдействие при пенсиониране; -съдействие при проверка от НОИ по издаване на задължителни предписания; Агенцията по вписванията във връзка с: регистрация на дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец и други;-издаване на удостоверение за актуално състояние;-заверка на удостоверения и други документи издадени от Агенция по вписванията. Агенция Митници във връзка с-издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия по Закона за акцизите и данъчните складове. Столична община и Агенция по храните във връзка с регистрация на търговски обект.
Бизнес планиране
Изготвяне на пакет от документи при кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг, външно финансиране. Обосновка; Изготвяне на прогнозни финансови отчети и парични прогнози. Обосновка; Изготвяне на пакет от документи по повод участие в публични търгове, обществени поръчки и конкурси; Изготвяне на финансов анализ по различни видове финансови показатели и коефициенти на рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност.
Данъчен адрес и седалище на фирма
Предоставяме упълномощено представителство пред НАП, данъчен адрес и адрес по седалище на фирма.

“Ние не предоставяме услуги, а постигнати резултати”

Получете консултация

Предлагаме навременно консултиране и съдействие и помагаме на бизнеса да се развива в правилната посока.

Ние сме млад, но опитен екип от специалисти, с Висше икономическо и юридическо образование, в областта на счетоводното и правно обслужване.
Получете своя професионален консултант
Свържете се с нас +(359) 441-62-44
Защо да ни изберете

Ние се ангажираме да се грижим професионално за нашите клиенти

Политиката на фирмата е насочена към детайлно отношение, бързо съдействие, коректност и внимание към всеки наш клиент.
Получете конкретна оферта за Вашия бизнес.
Account BG LTD

Портфолио на нашата компания

Ние сме Вашите специалисти - доверете ни се! Нашите клиенти са дружества и търговски представителства, занимаващи с дейности в различни сфери на бизнеса - в производството, строителството, търговията и услугите, както и юридически лица, регистрирани с нестопанска цел по Закона за юридически лица с нестопанска цел.
Нашите цени

Цени и абонамент

Спестете 5% при избор на годишен абонамент

15+

Годишен опит
Свържете се с нас за повече информация
Как ще ви съдействаме

Нашата цел е да оптимизираме работата на компанията Ви.

Избирайки ни за Главен счетоводител на Вашето дружество по силата на чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството, Вие избирате професионално финансово-счетоводно обслужване и икономически консултации, съгласно спецификата и нуждите на фирмата в сферата на Вашия бизнес.
Бизнес планиране
70%
Финансово-счетоводни анализи
82%
Данъчно планиране
92%
Нашите доволни клиенти

Клиентски отзиви

През годините сме съдествали на на над 3 хиляди компании, били сме в позла на тях и техните служители.
Нашият екип

Нашите експерти

Ние сме млад, но опитен екип от специалисти, с Висше икономическо и юридическо образование, в областта на счетоводното и правно обслужване.
Георги Веселинов

Младши счетоводител

Диана Христова

Пейрол специалист

Валери Иванов

Оперативен счетоводител

Екатерина Дончева

Главен счетоводител и основател

Нашият блог

Актуални новини

Тук представяме последните изменения в данъчното и осигурителното законодателство, актуален данъчен и осигурителен календар с текущите дати и изтичащи срокове.
Нашите клиенти

Кои компании ни се довериха

Нашите клиенти са дружества и търговски представителства, занимаващи с дейности в различни сфери на бизнеса - в производството, строителството, търговията и услугите, както и юридически лица, регистрирани с нестопанска цел по Закона за юридически лица с нестопанска цел.