В изброения по-долу списък  сме приложили образци на документи, необходими за деклариране на данни към Столична община, както и образци на искане за декларирани вече данни, а от тук можете да получите информация за банковите сметки и кодове за вид плащане на данъци и такси.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.27, ал.2 от НАРЕДБАТА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за облагане с данък върху недвижимите имоти.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаване на въздухоплавателно средство

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

ИСКАНЕ за издаване на документи

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване

ИСКАНЕ за издаване удостоверение за данъчна оценка

Заявление за изтекла давност към общината

 ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл.61р ал.5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

  Декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
  Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.
  Данъкът при пълен леглови капацитет се определя като произведение от броя на дните в годината, пълният брой легла в туристическия обект и данъкът за една нощувка, приет от общинския съвет.
 Когато дължимият за съответната година данък /к. 3/ е по-малък от 30 % от данъка при пълен леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март, независимо дали обектът се ползва.