Юридически услуги

“Account BG” чрез своите партньори има възможност да  ви съдейства с:

 • Правно обслужване на фирми;
 • Регистрация на фирма на едноличен търговец;
 • Регистрация на дружество с ограничена отговорност;
 • Регистрация на клон на чуждестранно дружество;
 • Регистрация на Събирателно дружество;
 • Регистрация на Командитно дружество;
 • Регистрация на Акционерно дружество;
 • Регистрация на Командитно дружество с акции;
 • Регистрация на Юридическо лице с нестопанска цел;
 • Преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне;
 • Прекратяване на търговско дружество;
 • Пререгистрация на фирми.

Ако желаете да ползвате някои от описаните услуги, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!