В тази секция на нашия сайт ви предлагаме отчетни формуляри, необходими за отчитане на дейността на фирмите по Закона за здравословните и безопасни условия на труд към Изпълнителна Агенция “Главна Инспекция по труда”, както и списък на документите, изисквани от инспекцията при проверка на предприятието:

Отчетен формуляр за трудови злополуки-прил.към чл.16 на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и  отчитане на трудови злополуки

Уведомление за неподаване на годишна декларация на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Искане за издаване на разрешение за прекратяване на трудово правоотношение с лице, което се ползва с особена закрила на чл.333 от Кодекса на труда

ИСКАНЕ за издаване на разрешение за допускане до употреба новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология на основание чл.9 от Приложение№2 към чл.8 от Правилник по безопасността на труда при взривни работи

Искане за  издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос на основание чл.14 от Приложение№2 към чл.8 от Правилник по безопасността на труда при взривни работи

ИСКАНЕ за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали на основание  чл. 2 (1) от Приложение №1 от Правилник по безопасността на труда при взривни работи

ИСКАНЕ за издаване на разрешение за извършване на технологични взривни работи  по реда на чл. 13 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

ИСКАНЕ за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология на основание чл.6 от Приложение№2 към чл.8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

ИСКАНЕ за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи по реда на чл. 11 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

ИСКАНЕ за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи  по реда на чл. 12 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

ИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл. 27, чл. 29 от АПК

Молба-декларация за издаване на нова трудова книжка

Приложение N2 към Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

ИСКАНЕ за извършване на процесуални действия  чл. 46 от АПК

Необходими документи за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица

Искане от работодател за издаване на разрешение за работа на непълнолетно лице

А по-долу са изброени необходимите документи, които трябва да представи всяко едно предприятие при проверка от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”:

1. Трудови досиета на работниците;

2. Списък с места и длъжности, определени за лица с намалена работоспособност (за предприятия с повече от 50 работници или служители);

3. Графици за работа и разплащателни ведомости;

4. Форми за явяване и неявяване на работа;

5. Правилник за вътрешния трудов ред;

6. Вътрешни правила за работната заплата;

7. Дневник за издаване на трудови книжки;

8. Дневник за удължаване на работното време;

9. Специална книга за отчитане на положения извънреден труд (при наличието на извънреден труд във предприятието, специалната книга се заверява в ИТ”Главна инспекция по труда” на всеки шест месеца);

10. Книги за инструктаж по безопасност на труда:

-начален

-периодичен

-ежедневен (при необходимост)

11. Протоколи от извършени измервания на параметрите на работната среда и на електрическата инсталация:

-преходното съпротивление на заземителната инсталация

-импеданса на контура “фаза-защитен проводник”

-инструкция, определяща периода за измерванията на импеданса на контура “фаза-защитен проводник”

12. Оценка на риска;

13. Правила за безопасна работа за видовете дейности;

14. Ревизионна книга, съгласно чл.408 от Кодекса на труда (при наличие на повече обекти във фирмата, наличие на ревизионна книга трябва да има за всеки един обект. Заверява се при закупуването и в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”);

15. Договор за обслужване от “Служба по трудова медицина”;

16. Списък на ЛПС (лични предпазни средства) и специално работно облекло;

17. Договор за обслужване на електрообзавеждането;

18. Досие на временното ел.захранване;

19. График за отпуските;

20. Книга за дневните финансови отчети.