Пейрол услуги

Счетоводна кантора “Account BG”  предлага на своите клиенти администриране на персонала-създаване и поддръжка на трудови досиета на служители, като текущо извършва следните услуги:

 • Изготвяне на трудови, граждански договори с констативен протокол и договори зa управление и контрол;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ към Национална агенция по приходите (НАП) ;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения и подаване на данни към НАП;
 • Вписвания и приключване на трудови книжки на работниците и служителите;
 • Изготвяне на “Вътрешни правила за работната заплата”;
 • Изготвяне на документи за осигурителен доход УП–2, УП- 3, справки и бележки на работниците и служители;
 • Изготвяне на необходимите документи за  промени на работното време и изчисляване на възнаграждения при удължено, непълно, сумирано работно време, при работа ненормиран работен ден, при нощен и извънреден труд;
 • Изготвяне на графици за работа, присъствени форми за отчитане на работното време;
 • Изготвяне на графици за платен отпуск на работниците и служителите;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, реакпитулация, индивидуални фишове за всеки един от служителите на фирмата, платежни нареждания за осигурителни вноски и данък общ доход на служители по трудови, извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица;
 • Подготвяне и подаване на Искане за издаване на Удостоверение за приложимо законодателство А1. Представителство пред НАП;
 • Изготвяне и подаване на заявления за издаване и получаване от името на служителите на европейска здравноосигурителна карта;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • Изготвяне на декларации за осигурителни данни образец 1 и образец 6 и подаването им към НАП;
 • Регистриране и отчитане на документи за общо заболяване и майчинство и  представянето им в Национален осигурителен институт (НОИ);
 • Изготвяне на тримесечни и годишни статистически отчети;
 • Представителство пред контролни органи на НАП, НОИ и Инспекция по труда.
 • Навременно информиране на Възложителя за всички настъпили промени в нормативната уредба

Описаните по-горе услуги се изготвят и подават в срокове, съгласно действащото трудово и осигурително законодателство.