Тук може да откриете образци на заявления и декларации –  приложения по Кодекса за социалното осигуряване, които се подават в Национален осигурителен институт (НОИ), във връзка с изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност и раждане, както и майчинство; Номенклатура на формуляри за регистрация; Номенклатура на документи за провеждане на осигуряването; Номенклатура на документи за изплащане на пенсии; Номенклатура на документи за изплащане на обезщетения за безработица; Номенклатура на документи за осигурителен архив на НОИ, както и други примерни образци, в т.ч.молба и заявление за издаване на персонален идентификационен код :

НОВ образец на болничен лист-В СИЛА ОТ 01.01.2015г.

 Образец на искане за възстановяване на платените лихви от майки, нарушили чл.53, ал.4 от КСО

Искането за възстановяване на лихвите се подава във всяко ТП на НОИ, в неговите филиали, офиси и в изнесените работни места. Искането се подава лично или чрез упълномощено лице в едногодишен срок от влизането в сила на този закон, т.е. до 5 август 2012 г. Сумата се възстановява в срок до два месеца от подаване на искането по посочена от лицето лична банкова сметка.

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО-прил.1 към чл.3, ал.3 – В СИЛА ОТ 01.07.2018

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни – прил.2 към чл.4 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание
чл. 50а  КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни – прил.2a към чл.4 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 50 ал.6 КСО при осиновяване на дете до 5 -годишна възраст – прил.3 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на  дете на основание чл. 50 ал.7  КСО – прил.4 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5 – годишна възраст за срок до 365 дни чл.53в, ал. 1 КСО – прил.5 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ –  ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение на основание чл.53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск за осиновяване на дете до 5- годишна възраст – прил.5а- В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл.53в, ал.3  КСО – прил.6- В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете  до 2- годишна възраст – на основание чл.53 КСО – прил.7 -В СИЛА ОТ 01.07.2018

ЗАЯВЛЕНИЕ- ДЕКЛАРАЦИЯ при използване на отпуск за отглеждане на дете до 2 – годишна възраст на основание чл.54 КСО -прил. 8 -В СИЛА ОТ 01.07.2018

Удостоверение – прил.9 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

Удостоверение – прил.10  – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

Удостоверение – прил.11 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

Придружително писмо – прил.12 –  В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис – прил.13 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо в ТП на НОИ или по електронен път -прил.14 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда – прил.15 –  В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО  -прил.16 –  СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО – прил.17 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи – прил.18  -В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО – прил.19 – В СИЛА от 01.07.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на “съответното ТП на НОИ” – прил.20 – В СИЛА ОТ 01.07.2018г.

Номенклатура на формуляри по регистрация:

ЗАЯВЛЕНИЕ за потвърждаване на осигурителни периоди, придобити по законодателството на бившата ГДР

обр.ОК-1. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице и на съпруга/съпруг на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба

обр.ОК-2. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение

обр.ОК-3. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице

обр.ОК-4. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник

Номенклатура на документи за провеждане на осигуряването:

обр.О-11. Декларация за трудова злополука (ДВ бр. 53/2006 г.)

обр.О-13. Протокол за резултатите от извършено разследване на трудова злополука

обр.О-14. Разпореждане на основание чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане или неприемане на злополука за трудова

обр.О-15. Приемна карта за профилакториум, балнеосанаториум или рехабилитационен център

обр.О-18. Картон за получаване на бланки болнични листа

обр.О-19. Заповед за проучване на професионално заболяване

обр.О-20. Протокол за извършено проучване на професионална болест

обр.О-25. Удостоверение за издаден персонален идентификационен код на осигурено лице

Номенклатура на документи за отпускане и изплащане на пенсии:

обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и)

обр.УП-2. Удостоверение за осигурителен доход

обр.УП-3. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж

обр.УП-4. Декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството

обр.УП-5. Декларация за семейни обстоятелства

обр.УП-7. Удостоверение за размер и вид на пенсии и добавки към тях

обр.УП-8. Удостоверение за доход от пенсия(и) и добавка(и)

обр.УП-12. Удостоверение по чл. 70 от НПОС

обр.УП-14. Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор

обр.УП-16. Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж

Номенклатура на формуляри за отпускане на парични обезщетения за безработица:

обр.Б-1.  Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ)

обр.Б-1-1. Заявление за отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица

обр.Б-2.  Декларация за обстоятелствата за отпускане на ПОБ

обр.Б-2-1. Декларация за обстоятелствата за отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица

обр.Б-3.  Опис на документите за стаж

обр.Б-4-2.Справка-декларация за размера на осигурителния доход (за лица, чиито правоотношения са прекратени след 31.12.2004 г.)

обр.Б-4-3.Справка-декларация за размера на осигурителния доход (за лица, чиито правоотношения са прекратени след 31.12.2006 г.)

обр.Б-6. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на ПОБ

обр.Б-34. Удостоверение за изплатени обезщетения

обр.Б-35. Заявление за отпускане на ПОБ по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)

обр.Б-36. Декларация за обстоятелствата за отпускане на обезщетение по чл. 233 от ЗОВСРБ.

Номенклатура на формуляри за осигурителен архив на НОИ:

Oбр. на заявление-декларация по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване

Oбр. на заявление-декларация по чл. 22, ал. 2 и 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

Oбр. на заявление по чл. 32 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, за издаване на удостоверение за осигурителен стаж и доход

Oбр. УП-13. Удостоверение за трудов и осигурителен стаж

Oбр. УП-14. Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор

Oбр. УП-15. Удостоверение за осигурителен доход

Oбр. УП-17. Удостоверение, което се издава, за да послужи пред съдебните органи на Република България, относно лице, което нe фигурира в приета разплащателната документация на осигурител в НОИ

Oбр. УП-17а. Удостоверение, което се издава, за да послужи пред съдебните органи на Република България, относно разплащателната документация на осигурител, която не e приета в НОИ

Номенклатура на формуляри на различно основание:

обр.П-1. Заявление за превеждане пенсия на влог или смяна адреса на пенсионера

обр.П-2. Заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност

обр.П-3. Заявление за добавка по чл. 84 от КСО

обр.П-4. Заявление за отпускане на социална пенсия за старост

обр.П-5. Заявление за спиране на пенсия

обр.П-6. Заявление за прекратяване на пенсия

обр.П-7. Заявление за възобновяване / възстановяване на пенсия

обр.П-8. Заявление за зачитане на допълнително придобит осигурителен стаж

обр.П-9. Заявление за издаване на болничен лист за временна неработоспособност, настъпила в чужбина

обр.П-11. Молба за издаване на персонален идентификационен код

обр.П-12. Заявление за получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) от осигурителите