Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Read more
Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

Read more
Обнародван ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ 2022 г., ЗБДОО 2022 г. и ЗБНЗОК 2022 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Read more
Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004

Read more
Постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

Изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната

Read more
ПМС № 497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на МРЗ за страната

В ДВ. бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвано Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в сила от 01.01.2023 г.

Read more
Защитен: Задатъкът при публична продан – признат разход по ЗКПО

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Регистрация по ЗДДС при електронна търговия

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Отписване на задължения по давност към общината

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Данъчно третиране на разходи за тиймбилдинг

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Място на изпълнение при доставка на стоки за трети страни

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Място на изпълнение при доставка на стоки

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди дата на регистрация по ЗДДС

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Осигурителен стаж при пенсиониране

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Място на изпълнение при доставка на услуга на територията на ЕС

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Обезщетение при прекратяване на дейност

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Относно ддс при продажба на дълготраен материален актив

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Определяне на приложимото законодателство

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Разпределение на дивиденти

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more
Защитен: Данъчно третиране на дарение между роднини по права линия

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more