Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

УКАЗ № 143

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., приет от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г.

Издаден в София на 31 юли 2023 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Атанас Славов

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума
21 801 446,5 хил. лв..

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума
21 801 446,5 хил
. лв.

(3) Приема дефицит (излишък) на държавното обществено осигуряване.

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 7 502 129,1 хил. лв.

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 17 309 749,4 хил. лв.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“.

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на общасума 1 211 952,0 хил. лв.

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 1 442 050,9 хил. лв.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 346 536,9 хил. лв.

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 346 559,5 хил. лв.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“.

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 317 039,7 хил. лв.

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 92 591,5 хил. лв.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 634 699,5 хил. лв.

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 901 006,8 хил. лв.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“.

Чл. 7. (1)П риема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 451 679,8 хил. лв.

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 549 583,6 хил. лв.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 10 337 409,5 хил. лв.

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 159 904,8 хил. лв.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт в размер на 10 177 504,7.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2023 г.:

1. от 1 януари до 31 юли:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.;

2. от 1 август до 31 декември:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 780 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 780 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.

Чл. 10. Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 467 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 523,04 лв.

Чл. 11. Определят се дневни размери на обезщетението за безработица за 2023 г.:

1. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;

2. дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс за 2023 г. – 780 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2023 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2023 г.:

1. от 1 януари до 31 юли съгласно приложение № 2;

2. от 1 август до 31 декември съгласно приложение № 2А.

Чл. 15. (1) За 2023 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2023 г. – 1950 лв.

(3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2023 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2023 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2023 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2023 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.

(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.

(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;

6. проекти, финансирани със средства, инструменти и механизми от Европейския съюз;

7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;

8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

§ 4. (1) За 2023 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

(2) За 2023 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 3400 лв.

(3) За 2023 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения размер по ал. 2.

§ 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г., бр. 16, 18, 25, 51, 58 и 62 от 2022 г. и бр. 8 и 53 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 се създава ново изречение второ: „Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.

2. В чл. 33:

а) в ал. 5:

аа) точка 14 се изменя така:

„14. издава:

а) персонален идентификационен код за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги и справки, предоставяни от Националния осигурителен институт;

б) идентификационен код на осигурител за достъп до предоставяни от Националния осигурителен институт електронни услуги и справки, касаещи данни на осигурените от осигурителя лица;“

бб) създава се т. 20:

„20. подава данни при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 6 за:

а) лицата, които получават:

аа) обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

бб) парично обезщетение за безработица;

вв) пенсия от държавното обществено осигуряване;

б) дължимия данък върху доходите от изплатени гарантирани вземания по чл. 22 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;

в) коригиране/заличаване/възстановяване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, подадени за лицата по чл. 4 и 4а, когато:

аа) не е изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3;

бб) след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт се установят несъответствия между предадените документи по чл. 5, ал. 10 и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1;

вв) следва да бъде изпълнен влязъл в сила индивидуален административен акт или съдебно решение.“;

б) създава се ал. 9:

„(9) При изпълнение на служебните си задължения органите и служителите на Националния осигурителен институт са длъжни да спазват установените изисквания относно създаването, обработването, съхраняването и предоставянето на достъп до информацията, представляваща служебна тайна. Служебна тайна е информацията относно проектиране, изграждане и функциониране на информационните системи и мрежи за предаване на индивидуализиращи лицата данни, свързани с осъществяване на функциите и правомощията на Националния осигурителен институт, както и информацията относно средствата за опазване на тази информация, пароли, кодове и средства за криптографска защита на устройства, които я създават, обработват, съхраняват и предават. Сведенията, определени като служебна тайна, се създават, получават, обработват, предоставят, съхраняват и унищожават при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.“

3. В чл. 50:

а) алинея 8 се изменя така:

„(8) Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 7, когато отговарят на условията по чл. 48а.“;

б) създава се ал. 9:

„(9) Самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6, когато имат 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.“

4. В чл. 98, ал. 5 след думите „50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност“ се поставя наклонена черта и се добавя „вид и степен на увреждане“.

5. В чл. 120:

а) заглавието се изменя така:

„Освобождаване от такса и разноски“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) При обжалване по административен ред жалбоподателят няма право на платеното възнаграждение за адвокатска защита.“

6. В § 1 от допълнителните разпоредби в ал. 1, т. 3, изречение трето думите „лицата по чл. 4а“ се заменят с „лицата по чл. 4, ал. 9 и чл. 4а“.

§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

      Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Росен Желязков

Още в Новини (5 от 43 )


УКАЗ № 140 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и ...