Archives октомври 2023

Създаване на електронен регистър на заетостта и премахване на трудовата книжка

На 26 септември 2023 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г. Основните промени влизат в сила от…

Read more
Нов размер на МРЗ за страната за 2024 г.

В “Държавен вестник”, брой 87 от 17.10.2023 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 193 от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната,…

Read more