Archives 2023

Създаване на електронен регистър на заетостта и премахване на трудовата книжка

На 26 септември 2023 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г. Основните промени влизат в сила от…

Read more
Нов размер на МРЗ за страната за 2024 г.

В “Държавен вестник”, брой 87 от 17.10.2023 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 193 от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната,…

Read more
В срок до 30 септември се подават годишните финансови отчети за 2022г.към Агенция по вписванията

Обявяване на ГФО 2022г. в срок до 30 септември.

Read more
Здравната вноска за безработните вече е 31,20 лв. месечно

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, абитуриенти -неосигурени на друго основание и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат минимум  31,20 лева месечно.

Read more
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Read more
Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

Read more
Обнародван ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ 2022 г., ЗБДОО 2022 г. и ЗБНЗОК 2022 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Read more
Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004

Read more
Постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

Изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната

Read more
ПМС № 497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на МРЗ за страната

В ДВ. бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвано Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в сила от 01.01.2023 г.

Read more