Създаване на електронен регистър на заетостта и премахване на трудовата книжка

На 26 септември 2023 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г. Основните промени влизат в сила от…

Read more
Нов размер на МРЗ за страната за 2024 г.

В “Държавен вестник”, брой 87 от 17.10.2023 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 193 от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната,…

Read more
В срок до 30 септември се подават годишните финансови отчети за 2022г.към Агенция по вписванията

Обявяване на ГФО 2022г. в срок до 30 септември.

Read more
Здравната вноска за безработните вече е 31,20 лв. месечно

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, абитуриенти -неосигурени на друго основание и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат минимум  31,20 лева месечно.

Read more
Защитен: Възстановяване на здравноосигурителни права

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Read more